Dini Bilgiler

Celcelutiye Duası Okuyanların Yorumları – Mucizesi Yaşayanlar

Celcelutiye Mucizesi Yaşayanlar

Celcelûtiye duasına geçmeden ve Celcelutiye Duası Okuyanların Yorumları konusuna geçmeden önce, Celcelutiye anlamı nedir neden okunur konusuna değinelim. Celcelutiye benzersiz olarak yaratan anlamına geliyor. Süryani dili ile oluşturulan kaside Hz Ali’nin Cifir ilmine göre düzenlenmiştir. Birçok alime göre Celcelutiye ismi Azam– Azametli isimleri barındıran bir kasidedir.

İnsanlar neden Celcelutiye okur sorusuna gelince; dünya sıkıntı ve dertlerle dolu olmaya başladığında de hayat çekilmez hale geldiğinde sıkıntıları gidermek için okunmaktadır. Zaman zaman yeryüzüne hizmet için gelmiş olan ve hizmete hayatını adayan alimlerin de işaret ettiği ve birleştiği ana fikir; bu tür duaların gizli alemlerde birçok tesirinin olduğu ve bu tesirlerin fiziki dünyamıza da işlediği yönündedir. Bu bakımdan Celcelutiye çok esrarlı gizemli ve hikmetleri bol olan bir duadır. Bir başka ismi de Hz. Ali’nin kasidesidir. İnsanlar sorunlarının çözümü için bu duayı okur veya bu duanın birebir vefkini yazdırıp taşır.

Celcelutiye Duası Ne İşe Yarar?

 • Celcelutiye yüksek alemlerin kenarına yazılmıştır
 • Celcelutiye güneşin kalbine yazılmıştır.
 • Celcelutiye ayın kalbine yazılmıştır.
 • Cebrail’in kanadına yazılmıştır.
 • Mikail’in başının üzerine yazılmıştır.
 • İsrafil meleğinin alnına yazılmıştır.
 • Celcelutiye Azrail meleğinin üzerine yazılmıştır.
 • Celcelutiye 7 kat göklere yazılıdır.
Celcelutiye Duasi Okuyanlar
Dua Celcelutiye Duasi Okuyanlar

Celcelutiye Hz Ali tarafından yazılmış bir duadır. Aynı zamanda vefki de vardır. Dünyadaki sıkıntılardan kurtulmak isteyenlerin bu kasideyi okuması onları sıkıntılardan korumaktadır. Vefkini taşımaları onları yine kaza ve belalardan korur.  Çünkü İsmi Azam bu kasidenin içinde yazılıdır.

Celcelutiye Duası Ne Zaman Okunur

Celcelutiye vefkini üzerinde asan kimselerin okumasına gerek olmaz. Duaların gece okunması sessiz ve sakin bir ortamda huzurla okunması tesirini arttırır. Celcelutiye ne zaman okunur sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Her gün her saat dua için müsaittir. Celcelutiye okumanın zararları konusunda araştırma yapan okurlarımıza şunu iletelim bizim araştırdığımız kadarı ile dua okumanın hiçbir zararlı yoktur aksine faydası vardır. Yalnız büyücüler tarafından hazırlanan içinde ne olduğu gizli olan vefkler için aynı güven olmayabilir. Vefkler tehlikelidir. Hangi amaçla yazıldığı çok önemlidir. Büyücülerden uzak durmak hele ki kara büyü yaparım bozarım diyenlere para kaptırmamak en iyi yoldur. Herkesin elinde kutsal kitabımız vardır ve internet sayesinde her tür duaya ulaşmak kolaydır. Yeter ki insanların kalbi ve niyeti temiz olsun.

Celcelutiye Mucizesi Yaşayanlar

Celcelutiye okuyanların dileklerine hayırlı bir yolla kavuştukları söylenir.  Çözülmesi mümkün olmayan sorunların günce 21 kez Celcelutiye okumaya devam edenler için çözüldüğü söylenmektedir. Celcelutiye sıkıntı çözer, dargınlıkları küslükleri barıştırır. İman gücünü arttırır. Celcelutiye Süryani dilince Bedi demektir. Bedi ise eşi benzeri olmayan, sanatsal olarak yaratan anlamına geliyor.

Celcelutiye Duası Okuyanların Yorumları

 • Sanki dünyanın tüm sıkıntıları benim üzerimde idi. Dua ile önüm açıldı dağ gibi sorunlarım çözüldü. Cebimde 20 TL varken 50 bin TL borcumu kapatmayı başardım. Hiç de zorlanmadan. Dua çok güçlü arkadaşlar okumayı alışkanlık edinin.
 • Sevgilimle barışmak için dünyaları verirdim ama elimde dünyalar da yoktu. Sıfır elde sıfır vardı. Ben de kime sığınacaktım? Tabi ki Allah’a sığınacaktım. O kalbimdekileri bilir. Celcelutiye okumaya başlayınca mucizevi bir şekilde barıştık ve evlenme aşamasındayız ben yine okumaya devam ediyorum.
 • Bizim de 6 yıldır çocuk olmuyordu hasretle ve özlemle Rabbimize yakardık. Celcelutiye duası okuduk ve zaten tedavi olacak paramız da yokken Rabbim bize nur topu gibi bir çocuk bahşetti. Bu imtihanı 6 yıl çektik. Çok şükür…
 • Okunması zor olmayan fakat zaman alan bir dua ancak bunun ne kadar çok yarar sağladığını bilirseniz işinizi gücünüzü bırakıp okurdunuz.
 • Ben de merak ettim Celcelutiye duasını ve okumaya başlayacağım çünkü çok problemlerim var. Çözümsüz değiller ama onları çözmek için de çok mucize gerekiyor.

Celcelutiye Duası Tam Metni

“Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet İla keşfi esrarin bi batınihintavet Ve salleytü bissanî ala hayri halkıhî Muhammedin men zahad dalalete velğalet İlahi lekad aksemtü bismike daıyen Bi acin ve mahûcin celet fetecelcelet Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû Ve yessir ümûri ya ilahî bi salmehet Ve ya hayyü ya kayyûmü ed-ûke raciyen Bi acin eyûcin celceliyyutin helhelet Bi samsamin tamtamin ve ya hayra bazihın Bi mıhrasi mihraşin bihin naru uhmidet Bi acin ehûcin ya ilahî mühevvicin Ve ya celcelûtin bil icabeti helhelet Li tuhyî hayatel kalbi min denesin bihî Bi kayyûmin kames sirru fîhi ve eşrakat Aleyye dıyaün min bevarikı nûrihî Felaha ala vechî senaün ve ebrakat Ve subbe ala kalbî şeabîbû rahmetin Bi hıkmeti mevlanel kerîmi fe entakat Ehatat biyel envaru min külli canibin Ve heybetü mevlanel azimi bina alet Fe sübhanekellahümme ya hayra halıkın Ve ya hayra hallakın ve ekrame men beğat Fe bellığannî kasdî ve külle mearibi Bi hakkı hurûfin bil hicai tecemmeat Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî Bi nûri senail ismi ver rûhi kad alet Efıd lî minel envari feydate müşrıkın Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytağat Ela ve elbisennî heybeten ve celaleten Ve küffe yedel a’dai annî bi almehet Ela ve vehcübennî min adüvvin ve hasidin Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet Bi nûri celalin bazihın ve şerantahın Bi kuddûsi berkûtin bihiz zulmetüncelet Ela vakdı ya rabbahü bin nûri hacetî Bi nûri eşmehın celyen serîan kadinkadat Biyahin ve yayûhin nemûhin esaliyen Ve ya aliyen yessir ümûrî bi saysalet Vem nehannî ya zel celali kerameten Bi esrari ilmin ya halimü bikencelet Ve hallisnî min külli havlin ve şiddetin Bi nassi hakîmin katiis sırri esbelet Ve ahrisennî ya zelcelali bi kafi kûn E ya cabirel kalbil kesîri minel habet Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berriha Fe ente melazi vel kürûbü bikencelet Ve subbe aleyyer-rızka sabbete rahmetin Fe ente racaül alemîne velev tağat Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet Ve fi havsemin me’a devsemin ve berasemin Tehassantü bil ismil azîmi minelğalet Ve ellif kulûbel alemiyne cemi’eha Ala risaletinnûri ve e’dihel kabûle bi şelmehet Ve yessir umûrana ya ilahî ve a’tına Minel ızzi vel ulya bi şemhin ve eşmehet Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbena Fe ente şifaün lil kulûbi minel ğaset Ve bariklenallahümme fî cem’i kesbina Ve hulle ukûdel usri biyayûhin irtehat Biyahin ve yayûhin ve ya hayra bazihın Ve ya men lenel erzaku min cûdihî nemet Neruddü bikel a’dae min külli vichetin Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men İleyhi se’at dabbül felati ve kad şeket Fe ente racai ya ilahî ve seyyidî Fe fülle lemîmel ceyşi in-rame bî abet Ve küffe cemi’al mudırrîne keydehüm Ve annî bi aksamike hatmen ve ma havet Fe ya hayra mes-ûlin ve ekrame men a’ta Ve ya hayra me-mûlin ila ümmetin halet Ekıd kevkebî bil ismi nûren ve behceten Meded-dehri vel eyyami ya nûru celcelet Biacin ahûcin celmehûcin celaletin Celîlin celcelûtin cemahin temehracet Bi te’dadi ebrûmin ve mimrazi ebramin Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket Tükadü siracün nûri sirran beyaneten Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat Bi nûri celalin bazihın ve şerantahın Bi kuddûsi berkûtin bihin naru uhmidet Biyahin ve yayûhin nümûhin esaliyen Bi tamtamin mihraşin li naril’îda semet Bi halin ehîlin şel’in şel’ûbin şali’in Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet Enûhin bi yemlûhin ve ebrûhin uksimet Bi temlîhi ayatin şemûhin teşemmehat Ebazîha beyzûhin ve zeymûhin ba’deha Hamarûhin yeşrûhin bi şerhin teşemmehat Bi belhin ve simyanin ve bazûhın ba’deha Bi zeymûhin eşmûhin bihil kevnü ummirat Bi şelmehatin-ikbil düai ve kün me’i Ve kün-lî minel a’dai hasbî fe kad beğat Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha Ve ya aytala hatlür riyahi tehalhalet Bikel havlü ves savlüş-şedîdü li men eta Libabi cenabike velteca zulmetüncelet Bi taha ve yasîn ve tasîn kün lena Ve ta-sîn ve mîmin lis seadetıkbelet Ve kafin ve hayain ve aynin ve sadiha Kifayetüna min külli aynin bina havet Bi hamîme aynin sümme sînin ve kafiha Himayetüna min külli sûin bi şelehet Bi kafin ve nûnin sümme hamîmin ba’deha Ve fî sûretid dühani sirran kad uhkimet Bi elifin ve lamin ven nisa ve ukûdiha Ve fî sûretil en’ami ven nûri nüvvirat Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha Alevtü bi nûril ismi min külli ma cenet Ve elifin ve lamin sümme mîmin ve raiha İla mecme’il ervahi ver-rûhi kad alet Bi sirri havamîmil kitabi cemî’iha Aleyke bi fadlin nûri ya nûru uksimet Bi amme abese ven naziati ve tarikin Ve fî vessemai zatil bürûci ve zülzilet Bi hakkı tebareke sümme nûnin ve sailin Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat Ve bizzariyatiz zerrven vennecmi iza heva Ve bi ikterabet liyel ümûru tekarrabet Ve fî suratil kur’ani hizben ve ayeten Adede ma karael karî ve ma kad tenezzelet Ve es’elüke ya mevlaye fî fadlikellezî Ala külli ma enzenelet kütben tefaddalet Bi ahiyyen şerahiyyen ezûnayi sabvetin Asbaûsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat Bi sirri büdûhin echezetin betadin zehecin Bivahil veha bil fethi ven nasri esre’at Bi nûri feceşin me’a sazhazin ya seyyidî Ve bil ayetil kübra eminnî minel fecet Bi hakkı fekacin me’a mehmetin ya ilahena Bi esmaikel husna ecirnî mineş şetet Hurûfün li behramin alet ve teşamehat Ve ismü asa mûsa bihiz zulmetün celet Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet Hurûfün bi ma’naha lehel fadlü şürrifet Meded dehri vel eyyami ya rabbinhanet Deavtüke ya allahü hakkan ve innenî Tevesseltü bil ayati cem’an bi ma havet Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havassaha Ve hakkik me’anîha bihil hayru tümmimet Ve uhdiranî avnen hadîmen müsehharan Tuheymefyaîlü bihil kürbetüncelet Fe sehhir lî fîha hadîmen yütıy’uni Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma telet Ve es’elüke ya mevlaye fismikellezî Bihî iza düiye cem’ul ümûri tekesserat İlahi ferham da’fi vağfirlî zelleti Bi ma kad de’atkel enbiyaü ve tevesselet Eya halikî ya seyyidî ikdı hacetî İleyke ümûrî ya ilahî tesellemet Tevesseltü ya rabbî ileyke bi ahmeda Ve esmaikel husnelletî hiye cümmiat Fe cüd va’fü vasfah ya ilahî bi tevbetin Ala abdikel miskîni min nazratin abet Ve veffıknî lil hayri ves sıdki vettüka Ve eskinennil firdevse me’a firkatin alet Ve kün bî raûfen fî hayati ve ba’de ma Emûtü ve elka zulmetel kabrin celet Ve fil haşri beyyıd ya ilahî sahîfetî Ve sekkil mevazînî bi lutfike in raddet Ve cevviznî haddes-sıratı mûhervilen Vahmiyenni min harri narin ve ma havet Ve samihennnî min külli zenbin ceneytühû Vağfir hatîatiyel izame ve in alet. Fe ya hamilel ismillezî celle kadruhû Tevekka bihî küllel ümûri tesellemet Fe katil ve la tahşe ve harib ve la tehaf Ve düs külle erdin bil vühûşi te’ammerat Ve ekbil vela tehreb vehasib men teşaaû .Vela tehşe bi-sen lilmulûki velev havet Fe la hayyetün tahşa ve la akrabün tera Ve la esedün ye-tî ileyke bi hemhemet Ve la tahşe min seyfin ve la ta’ne hancerin Ve la tahşe min rumhin ve la şerrin eshemet Ceza men kara haza şefaatü ahmeda Ve yuhşeru fil cennati me’a hûrin huffifet Va’lem bi ennel Mustafa hayru mürselîn Ve efdalü halkıllahi men kad teferrakat Ve saddir bihî min cahihî külle hacetin Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin Alel mustafel muhtari ma nesmetün semet Ve salli alel muhtari vel ali küllihim Ke’addi nebatil erdi ver-rihi ma serat Ve salli salaten temleül erda ves semae Kevebli ğamamin ma’ ruûdin tecelcelet Fe yekfîke ennellahe salla bi nefsihî Ve emlakehû sallet aleyhi ve sellemet Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen Meded dehri vel eyyami ma şemsün eşrakat Ve sellim alel athari min ali haşimin Adede ma haccel hacîcü ve sellemet Verda ya ilahî an ebî bekrin me’a umera Verda ala osmane me’a hayderis-sebet Kezel alü vel ashabü cem’an cemîuhüm Me’al evliyai ves salihıyne ve ma havet Mekalü aliyyin vebni ammi muhammedin Ve sirru ulûmin lil halaikı cümmiat

5/5 - (1 vote)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu